miércoles, 24 de mayo de 2017

"Humoralia" convoca a los humoristas gráficos bajo el lema "Nómadas, migraciones forzadas!


La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida i Humoràlia organitzen la Mostra d’Humor Gràfic
NÒMADES | migracions forçades.
La mostra té per objectiu fer una acció de sensibilització dirigida a la societat per donar a conèixer i entendre les
causes que provoquen els processos migratoris i remarcar la importància del Dret a Migrar recollit a la Carta dels
Drets Emergents. L’art gràfic és un gènere periodístic visual de denúncia i de compromís cívic que pretén contribuir
a la reflexió, en aquest cas sobre les causes que provoquen les migracions forçades.
Presentació
Bases
1. Pot participar qualsevol artista professional o amateur.
2. El tema de la mostra són les MIGRACIONS FORÇADES:
conflicte armat, violència estructural (situació pre-conflicte),
econòmica, ambiental/ecològica, ideològica/política, gènere,
identitat sexual, ètnica, religiosa i/o cultural.
3. El termini de recepció de les obres finalitza el 25 de juny de
2017.
4. Les obres poden ser realitzades en qualsevol tècnica, amb
format DIN A4 (210 mm. X 297 mm.) o proporcional.
5. Els participants poden enviar un màxim de 3 treballs, en blanc
i negre o en color i a ser possible sense text. En cas de contenir
text, aquest haurà de ser obligatòriament en català, espanyol,
anglès o francès.
6. Cal enviar les obres únicament per e-mail a odm@
coordinadora-ongd-lleida.cat a 300 dpi en format JPG o JPEG.
7. En el mateix e-mail, les obres han d’anar acompanyades
d’un document que inclogui: Títol de l’obra, nom i cognoms,
pseudònim, adreça postal, telèfon amb el corresponent prefix
internacional, e-mail, breu currículum i fotografia o caricatura
de l’autor o autora. L’organització es compromet a confirmar
recepció de l’obra via e-mail.
8. Degut al caràcter solidari de la Mostra, les obres seleccionades
no seran premiades amb cap quantitat econòmica. Tanmateix,
l’organització es compromet a fer arribar 2 exemplars del catàleg
imprès a les persones autores de les obres seleccionades per
correu postal.
9. A més, s’editarà un catàleg on-line amb les obres seleccionades
que es podrà consultar al web de la Coordinadora
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
10. Un jurat format per especialistes qualificats en la Solidaritat i
en l’Humor Gràfic realitzarà una selecció de 50 obres entre les
presentades.
11. La decisió del jurat serà inapeŀlable.
12. Els dibuixos seleccionats formaran part d’una exposició
itinerant d’Humoràlia i la Coordinadora d’ONGD i aMS de
Lleida.
13. Les obres, al ser digitals no seran retornades als autors.
14. La participació del l’autor en el concurs suposa l’autorització
per part d’aquest a la publicació de l’obra presentada en una
exposició, en un catàleg on-line, únicament amb la finalitat
de sensibilitzar la població sobre les causes dels processos
migratoris i mai tindrà una finalitat lucrativa. En tots els suports
on es publiqui l’obra, sempre s’indicarà el nom de l’autor.
15. La participació en la Mostra implica l’acceptació íntegra i sense
reserves d’aquestes bases. Qualsevol dubte que pugui sorgir el
resoldrà el Jurat.
CAT
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
Tlfn (+34) 973 268 278
odm@coordinadora-ongd-lleida.cat
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
Organitza:
N M O A D E S

La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida y Humoràlia organizan la Muestra de Humor
Gráfico – NÓMADAS | migraciones forzosas.
La muestra tiene por objetivo realizar una acción de sensibilización dirigida a la sociedad para dar a conocer las
causas que provocan los procesos migratorios y remarcar la importancia del Derecho a Migrar recogido en la Carta
de los Derechos Emergentes. El arte gráfico es un género periodístico visual de denuncia i de compromiso cívico que
pretende contribuir a la reflexión, en este caso sobre las causas que provocan las migraciones forzosas.Bases
1. Puede participar cualquier artista profesional o amateur.
2. El tema de la muestra son las MIGRACIONES FORZOSAS:
conflicto armado, violencia estructural (situación pre-conflicto),
económica, ambiental/ecológica, ideológica/política, género,
identidad sexual, étnica, religiosa i/o cultural.
3. La fecha límite para la recepción de las obras finaliza el 25 de
junio de 2017.
4. Las obras pueden ser realizadas en cualquier técnica, formato
DIN A4 (210x297mm) o proporcional.
5. Los participantes pueden enviar un máximo de 3 trabajos, en
blanco y negro o en color a ser posible sin texto. En el caso de
contener texto, tendrá que ser obligatoriamente en català,
español, inglés o francés.
6. Las obras se enviarán únicamente por e-mail a odm@
coordinadora-ongd-lleida.cat a 300 dpi en formato JPG o JPEG.
7. En el mismo e-mail, las obras han de ir acompañadas de un
documento que incluya: Título de la obra, nombre i apellidos,
seudónimo, dirección postal, teléfono con el correspondiente
prefijo internacional, e-mail, breve currículum i fotografía o
caricatura del autor o autora. La organización se compromete
a confirmar la recepción de la obra vía e-mail.
8. Debido al carácter solidario de la Muestra, las obras
seleccionadas no serán premiadas económicamente. Por
el contrario, la organización se compromete a hacer llegar 2
ejemplares del catálogo impreso a las personas autoras de las
obras seleccionadas por correo postal.
9. Además, se editará un catálogo on-line con las obras
seleccionadas que se podrá consultar desde el web de la
Coordinadora www.coordinadora-ongd-lleida.cat
10. Un jurado formado por especialistas cualificados en la
Solidaridad y en el Humor Gráfico realizará una selección de 50
obras entre las presentadas.
11. La decisión del jurado será inapelable.
12. Los dibujos seleccionados formaran parte de una exposición
itinerante de Humoràlia i la Coordinadora d’ONGD i aMS de
Lleida.
13. Las obras, al ser digitales no serán devueltas a los autores.
14. La participación del autor en el concurso supone la autorización
para la publicación de la obra presentada en una exposición, en
un catálogo on-line, únicamente con finalidad de sensibilizar la
población sobre las causas de los procesos migratorios y nunca
tendrá una finalidad lucrativa. En todos los soportes donde se
publique la obra, siempre se indicará el nombre del autor.
15. La participación en la Muestra implica la aceptación íntegra y
sin reservas de éstas bases. Cualquier duda que pueda surgir
será resuelta por el Jurado.
ESP
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
Tlfn (+34) 973 268 278
odm@coordinadora-ongd-lleida.cat
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
Organitza:
N M O A D E S

Bayram Hajizadeh, de Azerbayan, presenta sus dibujos en Barcelona


El dibuixant Bayram Hajizadeh, d’Azerbaijan inaugura una expo de dibuixos a Gràcia, a les cinc. Vol conèixer ninotaires d’aquí, tots els que s’hi apuntin seran benvinguts...MostrandoEl dibujante Bayram Hajizadeh, de Azerbayan, presenta una exposición de dibujos en la Galería Mezanina, en la calle Ramón y Cajal de Barcelona, a partir del día 26.

lunes, 22 de mayo de 2017

"Madrigal", premio Notario del Humor en la Universitat d'Alacant

 Como estaba previsto, nos reunimos en la Universidad de Alicante alrededor de ese extraordinario comunicador, en clave de humor, que es Antonio MADRIGAL. 
   Fue una delicia escuchar sus experiencias y compartir con él y su encantadora esposa experiencias y mesa y mantel, así como confraternizar con los compañeros que pudieron asistir, siendo conscientes una vez más de que son pocas horas para compartir todo un año de experiencias, así que de nuevo surgió el comentario de que hay que montar alguna historia un fin de semana en un lugar intermedio, podría ser Valencia, para lo que hará falta un pequeño equipo con el fin de organizarlo.

martes, 2 de mayo de 2017

2nd INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ČAKOVEC 2017 2


ME - DUNARODNA
IZLOZBA
KARIKATURE
PARTICIPATION
Everyone can participate regardless of nationality, age, sex or profession.
EXHIBITION
The exhibition will take place in Culture Center in
Čakovec on June 8th, 2017.
CONTACT
damir.novak3@gmail.com
OTHER CONDITIONS
Authors of works that qualify for the exhibition will be given a copy of the cataloque. The organizer reserves
the right to reproduce the works sent to the festival, Čakovec 2017, as the advertising material, without being
obliged to pay a fee to an author. Original works are returned at the request and the expence of the author.
DEADLINE
Entry deadline is May 29nd, 2017.
THEME: SUBURB
Life in a suburb (culture, sport, water and gas supply...).
ENTRIES
Conditions of entry:
1. Original works and digital artworks will be accepted
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. Entries must not have been previously awarded on festivals.
4. Entries can be sent via internet or by mail.
5. Each authour can send up to 3 works.
6. Size of entries is A4 or A3 format (jpg 300 dpi).
Send them to this email: cartoondamir@gmail.com
7. Cartoon works will be reviewed by the international jury.
ADDRESS
Send original works to:
DAMIR NOVAK
PRVOMAJSKA 1
MALI MIHALJEVEC
40311 LOPATINEC
CROATIA
PRIZES AND AWARDS
First prize - 400 EUR
Second prize - 200 EUR
Third prize - 100 EUR
Five special mentions
ˇ
MEĐIMURSKE VODE CENTAR ZA KULTURU
ENTRY FORM
NAME
SURNAME
EMAIL
ADDRESS
POSTAL NUMBER
CITY
COUNTRY
PHONE
MALE
NUMBER OF ENTRIES 1 2 3
FEMALE

lunes, 1 de mayo de 2017

XIV CONCURSO INTERNACIONAL DE HUMOR GRAFICO SOBRE NUEVAS TECNOLOGIAS HERMES DE BARAKALDO 2017


http://www.barakaldo.org/hermes
BASES
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública del XIV Concurso Internacional de Humor Grá-
fico sobre nuevas tecnologías – Premio Hermes de Barakaldo 2017, convocatoria que se
regula por lo dispuesto en la Norma reguladora de los Concursos Culturales de Barakaldo,
publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia, de 12 de febrero de 2010.
SEGUNDO.- El límite presupuestario de la misma es de cuatro mil quinientos euros (4.500
€) con cargo a la partida presupuestaria 00700 33000 4810300, para hacer frente a las obli-
gaciones derivadas de los premios a conceder, de conformidad con lo establecido en el Artº
7 de la Norma, los premios serán los siguientes : 1º premio – 1.500 €, 2º premio – 1.000 €,
3er premio – 800 €, 4º premio – 700 € y 5º premio – 500 €.
TERCERO.- La regulación jurídica a través de las que se ordenará el Concurso convocado
es la siguiente:
1. OBJETO Los dibujantes enviarán una escena de humor gráfico relacionada con las
nuevas tecnologías con un impacto en la vida cotidiana (INTERNET, BIOLOGÍA, ESPA-
CIO, TELECOMUNICACIONES, MEDICINA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, AVANCES
TECNOLÓGICOS, MUNDO LABORAL, ETC…) que permita a los ciudadanos reflexio-
nar sobre los nuevos ámbitos del progreso científico. También podrán ser viñetas que
enseñan actitudes generadas por la organización o participación en las redes sociales y
avances de la web 2.0
2. CONCURSANTES Podrán participar todas las personas que lo deseen sin límite de
edad. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. No se admitirán tra-
bajos de autores que hayan ganado el primer Premio Hermes en la edición anterior a la
presente convocatoria (2015).
3. MODALIDAD Y FORMATO Las escenas y los personajes deberán ser de creación pro-
pia e inéditos. Los trabajos podrán ser realizados en blanco y negro o en color. Las obras
tendrán una extensión de un Din-A4 (210mm x 297mm), pudiendo ser tanto en formato
horizontal como vertical. Tendrá una resolución no inferior a 300 dpi.
Pasos concurso
4. LENGUAS Los trabajos pueden ser rotulados en castellano o euskera. Se admiten
escenas de humor sin palabras por parte de los artistas de otros ámbitos lingüísticos y
geográficos.
5. PRESENTACIÓN Los participantes se registrarán en la página web del concurso apor-
tando su nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, DNI/NIF y teléfono de con-
tacto, e insertarán más adelante su obra en formato JPG.
6. LUGAR Y TÉRMINO DE PRESENTACIÓN Los trabajos deberán ser enviados exclu-
sivamente a través de la página web http://www.barakaldo.org/hermes hasta el 14 de
octubre de 2017.
7. EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO VIRTUALES Y FÍSICOS La presentación de trabajos
conllevará la autorización al Ayuntamiento de Barakaldo de la utilización de las imágenes
a efectos meramente expositivos y, o de posibles certámenes de redacción sobre las
viñetas. La exposición de las obras no devengará derechos pecuniarios para los autores
de las ilustraciones. Los trabajos premiados, así como otros seleccionados, quedarán
expuestos en el Museo Virtual que a tal fin el Ayuntamiento de Barakaldo ha habilitado
en su página web como expresión de las diferentes temáticas sobre las que los concur-
santes han ido aportando visiones creativas con el humor como base. La publicación de
las obras no devengará derechos pecuniarios para los autores de las ilustraciones.
8. PREMIOS La dotación del premio Hermes de Barakaldo se eleva a 4.500 euros y
cuenta con cinco premios: 1º premio: 1.500 euros. 2ndo. premio: 1.000 euros. 3er. pre-
mio: 800 euros. 4º premio: 700 euros. 5º premio: 500 euros. Tras la notificación individual
y por correo-e de la resolución por la que se concede el premio, los premiados tendrán
un máximo de un mes para facilitar a la organización sus datos completos para realizar
la transferencia del dinero. Caso de superar este periodo desde la primera comunicación,
sin haber cumplimentado los datos, se entenderá que el ganador renuncia al premio
correspondiente y se eliminará la ilustración correspondiente de cualquier soporte muni-
cipal en que aparezca.
Datos Requeridos:
Datos Personales:
Nombre y Apellidos
C.I.F. / N.I.F. / Pasaporte
Domicilio
Municipio
Código Postal
Provincia
Teléfono
Correo Electrónico
Datos Bancarios:
Código Swift BIB
Código IBAN
Acreditación escrita y firmada por parte de la entidad bancaria que certifique que los da-
tos anteriores corresponden al premiado.
9. JURADO Cualquiera de los premios podrá declararse desierto, si ninguno de los tra-
bajos reúne los requisitos cualitativos mínimos exigidos.
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN Los premios se concederán conforme a los siguientes
criterios: a.- Calidad y relevancia artística de las obras: 50 puntos. b.- Ajuste a la temá-
tica del Concurso y al lenguaje humorístico inherentes al mismo: 30 puntos. c.- Impacto
social y cultural de la viñeta en referencia a la temática planteada sobre las nuevas tec-
nologías y su implicación en la vida cotidiana: 20 puntos.
11. OTRA DETERMINACIÓN La participación en el concurso, implica la aceptación de lo
dispuesto en el presente Decreto.
CUARTO.- Los premios se concederán de acuerdo con el régimen de concurrencia competitiva,
a través de la comparación de los trabajos presentados, el establecimiento de una prelación entre
ellos conforme a los criterios expresados y la adjudicación conforme a los mismos de las cuantías
económicas correspondientes con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible.
QUINTO.- Para el análisis y evaluación de los trabajos presentados se constituirá un Tribu-
nal Calificador o Jurado, integrado por Dña. Nerea Cantero Gurtubay, Concejal-Delegada
de Cultura, Educación, Euskera, Juventud y Prevención de Drogodependencias, o quien en
su momento ocupe dicho cargo, que ostentará la condición de Presidente del mismo; Dña.
Amaia Ballesteros, Dña. Judit Allende, D Juan García Cerrada, en calidad de personas de
reconocido prestigio en el mundo de la ilustración y el humor gráfico y D. Juan Manuel de
Los Santos Aranaz, Técnico del Área de Cultura, que intervendrá en calidad de Secretario.
SEXTO.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de con-
cesión de los premios será de dos meses, a contar a partir de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
SÉPTIMO.- Se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 40
a 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OCTAVO.- Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición ante el Alcalde Presidente, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma, o bien directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de
la distribución de competencias prevista en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de 2 meses
contados, igualmente, a partir del día siguiente a la recepción de la notificación.