miércoles, 24 de mayo de 2017

"Humoralia" convoca a los humoristas gráficos bajo el lema "Nómadas, migraciones forzadas!


La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida i Humoràlia organitzen la Mostra d’Humor Gràfic
NÒMADES | migracions forçades.
La mostra té per objectiu fer una acció de sensibilització dirigida a la societat per donar a conèixer i entendre les
causes que provoquen els processos migratoris i remarcar la importància del Dret a Migrar recollit a la Carta dels
Drets Emergents. L’art gràfic és un gènere periodístic visual de denúncia i de compromís cívic que pretén contribuir
a la reflexió, en aquest cas sobre les causes que provoquen les migracions forçades.
Presentació
Bases
1. Pot participar qualsevol artista professional o amateur.
2. El tema de la mostra són les MIGRACIONS FORÇADES:
conflicte armat, violència estructural (situació pre-conflicte),
econòmica, ambiental/ecològica, ideològica/política, gènere,
identitat sexual, ètnica, religiosa i/o cultural.
3. El termini de recepció de les obres finalitza el 25 de juny de
2017.
4. Les obres poden ser realitzades en qualsevol tècnica, amb
format DIN A4 (210 mm. X 297 mm.) o proporcional.
5. Els participants poden enviar un màxim de 3 treballs, en blanc
i negre o en color i a ser possible sense text. En cas de contenir
text, aquest haurà de ser obligatòriament en català, espanyol,
anglès o francès.
6. Cal enviar les obres únicament per e-mail a odm@
coordinadora-ongd-lleida.cat a 300 dpi en format JPG o JPEG.
7. En el mateix e-mail, les obres han d’anar acompanyades
d’un document que inclogui: Títol de l’obra, nom i cognoms,
pseudònim, adreça postal, telèfon amb el corresponent prefix
internacional, e-mail, breu currículum i fotografia o caricatura
de l’autor o autora. L’organització es compromet a confirmar
recepció de l’obra via e-mail.
8. Degut al caràcter solidari de la Mostra, les obres seleccionades
no seran premiades amb cap quantitat econòmica. Tanmateix,
l’organització es compromet a fer arribar 2 exemplars del catàleg
imprès a les persones autores de les obres seleccionades per
correu postal.
9. A més, s’editarà un catàleg on-line amb les obres seleccionades
que es podrà consultar al web de la Coordinadora
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
10. Un jurat format per especialistes qualificats en la Solidaritat i
en l’Humor Gràfic realitzarà una selecció de 50 obres entre les
presentades.
11. La decisió del jurat serà inapeŀlable.
12. Els dibuixos seleccionats formaran part d’una exposició
itinerant d’Humoràlia i la Coordinadora d’ONGD i aMS de
Lleida.
13. Les obres, al ser digitals no seran retornades als autors.
14. La participació del l’autor en el concurs suposa l’autorització
per part d’aquest a la publicació de l’obra presentada en una
exposició, en un catàleg on-line, únicament amb la finalitat
de sensibilitzar la població sobre les causes dels processos
migratoris i mai tindrà una finalitat lucrativa. En tots els suports
on es publiqui l’obra, sempre s’indicarà el nom de l’autor.
15. La participació en la Mostra implica l’acceptació íntegra i sense
reserves d’aquestes bases. Qualsevol dubte que pugui sorgir el
resoldrà el Jurat.
CAT
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
Tlfn (+34) 973 268 278
odm@coordinadora-ongd-lleida.cat
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
Organitza:
N M O A D E S

La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida y Humoràlia organizan la Muestra de Humor
Gráfico – NÓMADAS | migraciones forzosas.
La muestra tiene por objetivo realizar una acción de sensibilización dirigida a la sociedad para dar a conocer las
causas que provocan los procesos migratorios y remarcar la importancia del Derecho a Migrar recogido en la Carta
de los Derechos Emergentes. El arte gráfico es un género periodístico visual de denuncia i de compromiso cívico que
pretende contribuir a la reflexión, en este caso sobre las causas que provocan las migraciones forzosas.Bases
1. Puede participar cualquier artista profesional o amateur.
2. El tema de la muestra son las MIGRACIONES FORZOSAS:
conflicto armado, violencia estructural (situación pre-conflicto),
económica, ambiental/ecológica, ideológica/política, género,
identidad sexual, étnica, religiosa i/o cultural.
3. La fecha límite para la recepción de las obras finaliza el 25 de
junio de 2017.
4. Las obras pueden ser realizadas en cualquier técnica, formato
DIN A4 (210x297mm) o proporcional.
5. Los participantes pueden enviar un máximo de 3 trabajos, en
blanco y negro o en color a ser posible sin texto. En el caso de
contener texto, tendrá que ser obligatoriamente en català,
español, inglés o francés.
6. Las obras se enviarán únicamente por e-mail a odm@
coordinadora-ongd-lleida.cat a 300 dpi en formato JPG o JPEG.
7. En el mismo e-mail, las obras han de ir acompañadas de un
documento que incluya: Título de la obra, nombre i apellidos,
seudónimo, dirección postal, teléfono con el correspondiente
prefijo internacional, e-mail, breve currículum i fotografía o
caricatura del autor o autora. La organización se compromete
a confirmar la recepción de la obra vía e-mail.
8. Debido al carácter solidario de la Muestra, las obras
seleccionadas no serán premiadas económicamente. Por
el contrario, la organización se compromete a hacer llegar 2
ejemplares del catálogo impreso a las personas autoras de las
obras seleccionadas por correo postal.
9. Además, se editará un catálogo on-line con las obras
seleccionadas que se podrá consultar desde el web de la
Coordinadora www.coordinadora-ongd-lleida.cat
10. Un jurado formado por especialistas cualificados en la
Solidaridad y en el Humor Gráfico realizará una selección de 50
obras entre las presentadas.
11. La decisión del jurado será inapelable.
12. Los dibujos seleccionados formaran parte de una exposición
itinerante de Humoràlia i la Coordinadora d’ONGD i aMS de
Lleida.
13. Las obras, al ser digitales no serán devueltas a los autores.
14. La participación del autor en el concurso supone la autorización
para la publicación de la obra presentada en una exposición, en
un catálogo on-line, únicamente con finalidad de sensibilizar la
población sobre las causas de los procesos migratorios y nunca
tendrá una finalidad lucrativa. En todos los soportes donde se
publique la obra, siempre se indicará el nombre del autor.
15. La participación en la Muestra implica la aceptación íntegra y
sin reservas de éstas bases. Cualquier duda que pueda surgir
será resuelta por el Jurado.
ESP
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
Tlfn (+34) 973 268 278
odm@coordinadora-ongd-lleida.cat
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
Organitza:
N M O A D E S

No hay comentarios: