miércoles, 24 de mayo de 2017

"Humoralia" convoca a los humoristas gráficos bajo el lema "Nómadas, migraciones forzadas!


La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida i Humoràlia organitzen la Mostra d’Humor Gràfic
NÒMADES | migracions forçades.
La mostra té per objectiu fer una acció de sensibilització dirigida a la societat per donar a conèixer i entendre les
causes que provoquen els processos migratoris i remarcar la importància del Dret a Migrar recollit a la Carta dels
Drets Emergents. L’art gràfic és un gènere periodístic visual de denúncia i de compromís cívic que pretén contribuir
a la reflexió, en aquest cas sobre les causes que provoquen les migracions forçades.
Presentació
Bases
1. Pot participar qualsevol artista professional o amateur.
2. El tema de la mostra són les MIGRACIONS FORÇADES:
conflicte armat, violència estructural (situació pre-conflicte),
econòmica, ambiental/ecològica, ideològica/política, gènere,
identitat sexual, ètnica, religiosa i/o cultural.
3. El termini de recepció de les obres finalitza el 25 de juny de
2017.
4. Les obres poden ser realitzades en qualsevol tècnica, amb
format DIN A4 (210 mm. X 297 mm.) o proporcional.
5. Els participants poden enviar un màxim de 3 treballs, en blanc
i negre o en color i a ser possible sense text. En cas de contenir
text, aquest haurà de ser obligatòriament en català, espanyol,
anglès o francès.
6. Cal enviar les obres únicament per e-mail a odm@
coordinadora-ongd-lleida.cat a 300 dpi en format JPG o JPEG.
7. En el mateix e-mail, les obres han d’anar acompanyades
d’un document que inclogui: Títol de l’obra, nom i cognoms,
pseudònim, adreça postal, telèfon amb el corresponent prefix
internacional, e-mail, breu currículum i fotografia o caricatura
de l’autor o autora. L’organització es compromet a confirmar
recepció de l’obra via e-mail.
8. Degut al caràcter solidari de la Mostra, les obres seleccionades
no seran premiades amb cap quantitat econòmica. Tanmateix,
l’organització es compromet a fer arribar 2 exemplars del catàleg
imprès a les persones autores de les obres seleccionades per
correu postal.
9. A més, s’editarà un catàleg on-line amb les obres seleccionades
que es podrà consultar al web de la Coordinadora
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
10. Un jurat format per especialistes qualificats en la Solidaritat i
en l’Humor Gràfic realitzarà una selecció de 50 obres entre les
presentades.
11. La decisió del jurat serà inapeŀlable.
12. Els dibuixos seleccionats formaran part d’una exposició
itinerant d’Humoràlia i la Coordinadora d’ONGD i aMS de
Lleida.
13. Les obres, al ser digitals no seran retornades als autors.
14. La participació del l’autor en el concurs suposa l’autorització
per part d’aquest a la publicació de l’obra presentada en una
exposició, en un catàleg on-line, únicament amb la finalitat
de sensibilitzar la població sobre les causes dels processos
migratoris i mai tindrà una finalitat lucrativa. En tots els suports
on es publiqui l’obra, sempre s’indicarà el nom de l’autor.
15. La participació en la Mostra implica l’acceptació íntegra i sense
reserves d’aquestes bases. Qualsevol dubte que pugui sorgir el
resoldrà el Jurat.
CAT
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
Tlfn (+34) 973 268 278
odm@coordinadora-ongd-lleida.cat
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
Organitza:
N M O A D E S

La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida y Humoràlia organizan la Muestra de Humor
Gráfico – NÓMADAS | migraciones forzosas.
La muestra tiene por objetivo realizar una acción de sensibilización dirigida a la sociedad para dar a conocer las
causas que provocan los procesos migratorios y remarcar la importancia del Derecho a Migrar recogido en la Carta
de los Derechos Emergentes. El arte gráfico es un género periodístico visual de denuncia i de compromiso cívico que
pretende contribuir a la reflexión, en este caso sobre las causas que provocan las migraciones forzosas.Bases
1. Puede participar cualquier artista profesional o amateur.
2. El tema de la muestra son las MIGRACIONES FORZOSAS:
conflicto armado, violencia estructural (situación pre-conflicto),
económica, ambiental/ecológica, ideológica/política, género,
identidad sexual, étnica, religiosa i/o cultural.
3. La fecha límite para la recepción de las obras finaliza el 25 de
junio de 2017.
4. Las obras pueden ser realizadas en cualquier técnica, formato
DIN A4 (210x297mm) o proporcional.
5. Los participantes pueden enviar un máximo de 3 trabajos, en
blanco y negro o en color a ser posible sin texto. En el caso de
contener texto, tendrá que ser obligatoriamente en català,
español, inglés o francés.
6. Las obras se enviarán únicamente por e-mail a odm@
coordinadora-ongd-lleida.cat a 300 dpi en formato JPG o JPEG.
7. En el mismo e-mail, las obras han de ir acompañadas de un
documento que incluya: Título de la obra, nombre i apellidos,
seudónimo, dirección postal, teléfono con el correspondiente
prefijo internacional, e-mail, breve currículum i fotografía o
caricatura del autor o autora. La organización se compromete
a confirmar la recepción de la obra vía e-mail.
8. Debido al carácter solidario de la Muestra, las obras
seleccionadas no serán premiadas económicamente. Por
el contrario, la organización se compromete a hacer llegar 2
ejemplares del catálogo impreso a las personas autoras de las
obras seleccionadas por correo postal.
9. Además, se editará un catálogo on-line con las obras
seleccionadas que se podrá consultar desde el web de la
Coordinadora www.coordinadora-ongd-lleida.cat
10. Un jurado formado por especialistas cualificados en la
Solidaridad y en el Humor Gráfico realizará una selección de 50
obras entre las presentadas.
11. La decisión del jurado será inapelable.
12. Los dibujos seleccionados formaran parte de una exposición
itinerante de Humoràlia i la Coordinadora d’ONGD i aMS de
Lleida.
13. Las obras, al ser digitales no serán devueltas a los autores.
14. La participación del autor en el concurso supone la autorización
para la publicación de la obra presentada en una exposición, en
un catálogo on-line, únicamente con finalidad de sensibilizar la
población sobre las causas de los procesos migratorios y nunca
tendrá una finalidad lucrativa. En todos los soportes donde se
publique la obra, siempre se indicará el nombre del autor.
15. La participación en la Muestra implica la aceptación íntegra y
sin reservas de éstas bases. Cualquier duda que pueda surgir
será resuelta por el Jurado.
ESP
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
Tlfn (+34) 973 268 278
odm@coordinadora-ongd-lleida.cat
www.coordinadora-ongd-lleida.cat
Organitza:
N M O A D E S

Bayram Hajizadeh, de Azerbayan, presenta sus dibujos en Barcelona


El dibuixant Bayram Hajizadeh, d’Azerbaijan inaugura una expo de dibuixos a Gràcia, a les cinc. Vol conèixer ninotaires d’aquí, tots els que s’hi apuntin seran benvinguts...MostrandoEl dibujante Bayram Hajizadeh, de Azerbayan, presenta una exposición de dibujos en la Galería Mezanina, en la calle Ramón y Cajal de Barcelona, a partir del día 26.

lunes, 22 de mayo de 2017

"Madrigal", premio Notario del Humor en la Universitat d'Alacant

 Como estaba previsto, nos reunimos en la Universidad de Alicante alrededor de ese extraordinario comunicador, en clave de humor, que es Antonio MADRIGAL. 
   Fue una delicia escuchar sus experiencias y compartir con él y su encantadora esposa experiencias y mesa y mantel, así como confraternizar con los compañeros que pudieron asistir, siendo conscientes una vez más de que son pocas horas para compartir todo un año de experiencias, así que de nuevo surgió el comentario de que hay que montar alguna historia un fin de semana en un lugar intermedio, podría ser Valencia, para lo que hará falta un pequeño equipo con el fin de organizarlo.

martes, 2 de mayo de 2017

2nd INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ČAKOVEC 2017 2


ME - DUNARODNA
IZLOZBA
KARIKATURE
PARTICIPATION
Everyone can participate regardless of nationality, age, sex or profession.
EXHIBITION
The exhibition will take place in Culture Center in
Čakovec on June 8th, 2017.
CONTACT
damir.novak3@gmail.com
OTHER CONDITIONS
Authors of works that qualify for the exhibition will be given a copy of the cataloque. The organizer reserves
the right to reproduce the works sent to the festival, Čakovec 2017, as the advertising material, without being
obliged to pay a fee to an author. Original works are returned at the request and the expence of the author.
DEADLINE
Entry deadline is May 29nd, 2017.
THEME: SUBURB
Life in a suburb (culture, sport, water and gas supply...).
ENTRIES
Conditions of entry:
1. Original works and digital artworks will be accepted
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. Entries must not have been previously awarded on festivals.
4. Entries can be sent via internet or by mail.
5. Each authour can send up to 3 works.
6. Size of entries is A4 or A3 format (jpg 300 dpi).
Send them to this email: cartoondamir@gmail.com
7. Cartoon works will be reviewed by the international jury.
ADDRESS
Send original works to:
DAMIR NOVAK
PRVOMAJSKA 1
MALI MIHALJEVEC
40311 LOPATINEC
CROATIA
PRIZES AND AWARDS
First prize - 400 EUR
Second prize - 200 EUR
Third prize - 100 EUR
Five special mentions
ˇ
MEĐIMURSKE VODE CENTAR ZA KULTURU
ENTRY FORM
NAME
SURNAME
EMAIL
ADDRESS
POSTAL NUMBER
CITY
COUNTRY
PHONE
MALE
NUMBER OF ENTRIES 1 2 3
FEMALE

lunes, 1 de mayo de 2017

XIV CONCURSO INTERNACIONAL DE HUMOR GRAFICO SOBRE NUEVAS TECNOLOGIAS HERMES DE BARAKALDO 2017


http://www.barakaldo.org/hermes
BASES
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública del XIV Concurso Internacional de Humor Grá-
fico sobre nuevas tecnologías – Premio Hermes de Barakaldo 2017, convocatoria que se
regula por lo dispuesto en la Norma reguladora de los Concursos Culturales de Barakaldo,
publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia, de 12 de febrero de 2010.
SEGUNDO.- El límite presupuestario de la misma es de cuatro mil quinientos euros (4.500
€) con cargo a la partida presupuestaria 00700 33000 4810300, para hacer frente a las obli-
gaciones derivadas de los premios a conceder, de conformidad con lo establecido en el Artº
7 de la Norma, los premios serán los siguientes : 1º premio – 1.500 €, 2º premio – 1.000 €,
3er premio – 800 €, 4º premio – 700 € y 5º premio – 500 €.
TERCERO.- La regulación jurídica a través de las que se ordenará el Concurso convocado
es la siguiente:
1. OBJETO Los dibujantes enviarán una escena de humor gráfico relacionada con las
nuevas tecnologías con un impacto en la vida cotidiana (INTERNET, BIOLOGÍA, ESPA-
CIO, TELECOMUNICACIONES, MEDICINA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, AVANCES
TECNOLÓGICOS, MUNDO LABORAL, ETC…) que permita a los ciudadanos reflexio-
nar sobre los nuevos ámbitos del progreso científico. También podrán ser viñetas que
enseñan actitudes generadas por la organización o participación en las redes sociales y
avances de la web 2.0
2. CONCURSANTES Podrán participar todas las personas que lo deseen sin límite de
edad. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. No se admitirán tra-
bajos de autores que hayan ganado el primer Premio Hermes en la edición anterior a la
presente convocatoria (2015).
3. MODALIDAD Y FORMATO Las escenas y los personajes deberán ser de creación pro-
pia e inéditos. Los trabajos podrán ser realizados en blanco y negro o en color. Las obras
tendrán una extensión de un Din-A4 (210mm x 297mm), pudiendo ser tanto en formato
horizontal como vertical. Tendrá una resolución no inferior a 300 dpi.
Pasos concurso
4. LENGUAS Los trabajos pueden ser rotulados en castellano o euskera. Se admiten
escenas de humor sin palabras por parte de los artistas de otros ámbitos lingüísticos y
geográficos.
5. PRESENTACIÓN Los participantes se registrarán en la página web del concurso apor-
tando su nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, DNI/NIF y teléfono de con-
tacto, e insertarán más adelante su obra en formato JPG.
6. LUGAR Y TÉRMINO DE PRESENTACIÓN Los trabajos deberán ser enviados exclu-
sivamente a través de la página web http://www.barakaldo.org/hermes hasta el 14 de
octubre de 2017.
7. EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO VIRTUALES Y FÍSICOS La presentación de trabajos
conllevará la autorización al Ayuntamiento de Barakaldo de la utilización de las imágenes
a efectos meramente expositivos y, o de posibles certámenes de redacción sobre las
viñetas. La exposición de las obras no devengará derechos pecuniarios para los autores
de las ilustraciones. Los trabajos premiados, así como otros seleccionados, quedarán
expuestos en el Museo Virtual que a tal fin el Ayuntamiento de Barakaldo ha habilitado
en su página web como expresión de las diferentes temáticas sobre las que los concur-
santes han ido aportando visiones creativas con el humor como base. La publicación de
las obras no devengará derechos pecuniarios para los autores de las ilustraciones.
8. PREMIOS La dotación del premio Hermes de Barakaldo se eleva a 4.500 euros y
cuenta con cinco premios: 1º premio: 1.500 euros. 2ndo. premio: 1.000 euros. 3er. pre-
mio: 800 euros. 4º premio: 700 euros. 5º premio: 500 euros. Tras la notificación individual
y por correo-e de la resolución por la que se concede el premio, los premiados tendrán
un máximo de un mes para facilitar a la organización sus datos completos para realizar
la transferencia del dinero. Caso de superar este periodo desde la primera comunicación,
sin haber cumplimentado los datos, se entenderá que el ganador renuncia al premio
correspondiente y se eliminará la ilustración correspondiente de cualquier soporte muni-
cipal en que aparezca.
Datos Requeridos:
Datos Personales:
Nombre y Apellidos
C.I.F. / N.I.F. / Pasaporte
Domicilio
Municipio
Código Postal
Provincia
Teléfono
Correo Electrónico
Datos Bancarios:
Código Swift BIB
Código IBAN
Acreditación escrita y firmada por parte de la entidad bancaria que certifique que los da-
tos anteriores corresponden al premiado.
9. JURADO Cualquiera de los premios podrá declararse desierto, si ninguno de los tra-
bajos reúne los requisitos cualitativos mínimos exigidos.
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN Los premios se concederán conforme a los siguientes
criterios: a.- Calidad y relevancia artística de las obras: 50 puntos. b.- Ajuste a la temá-
tica del Concurso y al lenguaje humorístico inherentes al mismo: 30 puntos. c.- Impacto
social y cultural de la viñeta en referencia a la temática planteada sobre las nuevas tec-
nologías y su implicación en la vida cotidiana: 20 puntos.
11. OTRA DETERMINACIÓN La participación en el concurso, implica la aceptación de lo
dispuesto en el presente Decreto.
CUARTO.- Los premios se concederán de acuerdo con el régimen de concurrencia competitiva,
a través de la comparación de los trabajos presentados, el establecimiento de una prelación entre
ellos conforme a los criterios expresados y la adjudicación conforme a los mismos de las cuantías
económicas correspondientes con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible.
QUINTO.- Para el análisis y evaluación de los trabajos presentados se constituirá un Tribu-
nal Calificador o Jurado, integrado por Dña. Nerea Cantero Gurtubay, Concejal-Delegada
de Cultura, Educación, Euskera, Juventud y Prevención de Drogodependencias, o quien en
su momento ocupe dicho cargo, que ostentará la condición de Presidente del mismo; Dña.
Amaia Ballesteros, Dña. Judit Allende, D Juan García Cerrada, en calidad de personas de
reconocido prestigio en el mundo de la ilustración y el humor gráfico y D. Juan Manuel de
Los Santos Aranaz, Técnico del Área de Cultura, que intervendrá en calidad de Secretario.
SEXTO.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de con-
cesión de los premios será de dos meses, a contar a partir de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
SÉPTIMO.- Se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 40
a 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OCTAVO.- Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición ante el Alcalde Presidente, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma, o bien directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de
la distribución de competencias prevista en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de 2 meses
contados, igualmente, a partir del día siguiente a la recepción de la notificación.

jueves, 27 de abril de 2017

Malagón presenta su nuevo libro de humor gráfico: EN ESTADO CRÍTICO

 Sale a la venta el nuevo libro del conocido ilustrador y humorista gráfico Malagón bajo el título de Inventa Editores su último proyecto, En estado crítico, un libro de ilustraciones satíricas y humorísticas con el estilo metafórico que le ha llevado a ser uno de los “activistas gráficos” más conocidos de este país.
 
Durante los últimos años, Malagón ha colaborado con multitud de medios de comunicación tanto impresos como online (tómense como ejemplo sus trabajos para El JuevesEl Mundo, la revista TiempoABCEl País Semanal o el portal de Yahoo! y CTXT entre muchos otros…).
 
Ha publicado varios libros de humor gráfico, como Necronomía (De ponent, 2012),
¡Cabreaos! Se ríen por encima de nuestras posibilidades (Deusto, 2013) y también ha ilustrado
el poemario infantil Versos del revés (Inventa, 2016) acompañando los poemas de Enrique
Cordero.
 
Con En estado crítico, Malagón se reivindica como un ilustrador comprometido con su tiempo y con su mundo, mostrándonos con crudeza su visión ácida de la realidad social y política que nos rodea. Como reza en el libro 100 % humor combativo.
 
El libro está prologado por Fernando Berlín, conocido periodista y director de La Cafetera, Radiocable.com y cuenta con unas 90 páginas repletas de ilustraciones que harán las delicias a los amantes del humor gráfico.
 
Nombre de la obra: EN ESTADO CRÍTICO
Editorial: Inventa Editores (www.inventaeditores.com)


Autor: (José Rubio) Malagón
Prólogo: Fernando Berlín
Fecha de lanzamiento: 20 de abril de 2017
ISBN: 978-84-946746-3-1
92 páginas con ilustraciones humorísticas en blanco y negro
Papel offset 120g
Cubiertas 300g a color con acabado en mate
Encuadernación rústica con solapas
 
Si deseas más información sobre la obra puedes escribir a
 
 

miércoles, 19 de abril de 2017

Ghibli Logistics Cartoon Contest


The GHIBLI Ltd.
invites all professional and amateur caricaturists
to the „GHIBLI Logistics Cartoon Contest
with the following theme:

Forwarding (on the road, water and air),
Logistic,
Wharehouse logistic.

1. All participants must be a natural person over 18.

2. The contest has 1 turn. Each competitor is allowed to participate in the competition with a maximum of 5 caricatures. Entries should not content any text and should be made in A4 format. File details: CYMK, JPG, good quality, the maximum size of the mail is 10 MB.

3. E.mail address: grafikuskelemen@gmail.com

4. Deadline: 30th april 2017

5. Awards:
I. 300 Euro
II. 200 Euro
III. 100 Euro
+ Everyone on the podium gets a diploma

6. By applying, the participants accept that any decision of the jury - in connection with this contest – is final and not appealable.
- on the Ghibli website
- on the XIth Congress of the Logistic Leaders in Balatonfüred, on 1-2 June, 2017.
- on exhibitions, or events supported by the Ghibli
- on the offline and online media of Ghibli
- as decoration.


Continuous information on the

If you have any question, contact us at grafikuskelemen@gmail.com!
We wish you good work and a successful participation!
Ghibli Ltd. (H-1211 Budapest, Petróleum u. 2.) http://ghibli.hu/
El 11º CONCURSO DE DIBUJOS INTELIGENTES DE HUMODEVA
 Deva, Rumania, 2017
El evento forma parte de la 17ª edición del Deva Humor Festival Liviu Oros

R U L E S 2017

1. La 11 ª HumoDEVA ICC es un concurso abierto para dibujantes de todo el mundo. La participación es gratuita.

2. Las obras de arte deben presentarse en un TEMA LIBRE - MI MEJOR DEL 2016-2017.

3. Plazo: 3 de mayo de 2017.

4. Puede enviar hasta 10 trabajos, realizados en 2016-2017. Las caricaturas no deben contener texto.
El nombre de las caricaturas debe contener el apellido, el nombre, el país y el título del trabajo del participante (en inglés). Ejemplo: JOHN Doe - Rumania - Victoria.
Los trabajos deben ser digitalizados en resolución de 300 DPI, RGB, formato JPG, con el límite máximo de 3 MB.

5. Por favor envíe a la dirección de correo electrónico humodeva@gmail.com sus dibujos animados, su foto o caricatura y una breve biografía en inglés, incluyendo fecha de nacimiento, educación, profesión, premios, publicaciones y exposiciones.

6. Las caricaturas seleccionadas para el concurso se exhibirán gratuitamente en el sitio web de HumoDEVA 2017 para la atención de todos los dibujantes para evitar la similitud, copiado y acerado. Cualquier dibujo animado que sea similar, copiado o robado no será otorgado. Los resultados del concurso serán anunciados en el sitio web de HumoDEVA 2017.
7. El Jurado otorgará los siguientes premios a las mejores obras:
GOLD PRIZE 400 $, Diploma de Honor Especial y Galería Personal en BestCARTOONS.net
PREMIO DE PLATA 300 $, Diploma de Honor Especial y Galería Personal en BestCARTOONS.net
PREMIO BRONCE 200 $, Diploma de Honor Especial y Galería Personal en BestCARTOONS.net
 10 EXCELENCIA Diploma Especial de Honor y Galería Personal en BestCARTOONS.net
Las decisiones del Jurado son definitivas. Otros Premios Especiales ofrecidos por los patrocinadores pueden ser otorgados.
Los premios se pueden pagar en Deva o se pueden contabilizar al costo del receptor. El organizador no asume ninguna responsabilidad con respecto a impuestos o cargos bancarios. Los dibujos originales de los premiados deben ser enviados en un máximo de dos semanas a partir del anuncio de resultados, bien envueltos y protegidos contra daños. La dirección de correo para el envío de los originales ganadores es: CRISAN Publishing House, calle Mihai Viteazu, bl. 47, ap 1, 330091 Deva, jud. Hunedoara, RUMANIA.

8. Al participar, los participantes otorgan al organismo organizador el derecho a utilizar sus entradas como publicidad para el Concurso Internacional de dibujos animados HumoDEVA y para el sitio BestCARTOONS.net (por ejemplo, como libros de dibujos animados, catálogos, publicidad en la prensa, internet y otros medios, Promocionales impresos como carteles, folletos, etc., regalos promocionales por parte del Ayuntamiento y / o concurso de dibujos animados, calendarios, etc.) sin ningún tipo de honorarios especiales pagados a los autores.

9. Los artistas aceptan las decisiones del Jurado y las reglas impresas arriba, enviando las obras al Concurso HumtoDEVA INTERNATIONAL CARTOON.

¡BUENA SUERTE!

Horia CRISAN, Liviu STANILA
Fundador del Co-fundador y director artístico de

El CONCURSO INTERNACIONAL DE DIBUJOS HUMODEVA - Deva, Rumania
Hello,

We are the International Cartoon Contest of Deva 2017 - Romania, and we are currently promoting the 11th edition. Our website is here.

Please take a look at our rules and send us your works to our contest.

If you already have answered to our invitation, please ignore this email!

Thank you,
Horia CRISAN

viernes, 7 de abril de 2017

Soldados israelitas asaltan el estudio de un humorista palestino

On Monday March 27, in the village of Kafr Ni’ma, west of the central West Bank city of Ramallah,
Israeli soldiers broke into the home of Palestinian Artist, Osama Nazzal. 
They confiscated his caricatures. The soldiers damaged many of his drawings
The artist, Osama Nazzal, said the soldiers surrounded his family’s home,
approximately at 4 at dawn, before invading it and ransacking its property.

FECO International deeply deplores these actions
and expresses its support for Osama Nazzal.

Freedom of expression needs to be defended all over the world.


jueves, 6 de abril de 2017

Convocatoria de Nasreddin Internacional XXXVII

     
Mostrando haber.jpg


Condiciones de Participación

El concurso está abierto a los dibujantes de todo el mundo. de las caricaturas presentadas al concurso serán publicados o no publicados no se requerirá.

Sin embargo, no debería haber recibido ningún premio en ningún otro concurso.

La competición tema será libre.

Asistencias puede con tres dibujos animados. Las dimensiones de los dibujos deben ser más grandes de 30x40 cm. Caricaturas deben ser absolutamente original. letras grandes caricaturist detrás del nombre, apellidos, dirección, número de teléfono, deben salir de su país. Los artistas deben agregar a la hoja de vida corto de dibujos animados.

Caricaturas deberán llegar a la dirección indicada hasta el 14 de julio de, 2017 a más tardar.

Los resultados serán anunciados el 26 de julio de 2017, la día.

todos los dibujos presentados al concurso se mantendrán en el Centro de dibujos animados y humor en Estambul por la Asociación de Caricaturistas. Los dibujos serán recogidos en un álbum, que va en el álbum y la exposición serán seleccionados por un jurado. Dibujantes cuyas obras se exhiben y publicado en el álbum álbum se enviarán. Los participantes se considera que han aceptado todas las condiciones.

Premios

Gran Premio: $ 5,000

Achievement Awards (5 piece): $ 1000

Premios especiales: Diversas organizaciones, asociaciones, periódicos, revistas de arte, los sindicatos, los premios especiales pondrán agencias e individuos.

Participación Dirección:

La competencia de dibujos animados Nasreddin Internacional número 37

REPRESENTANTE CARICATURISTAS de Asociación de Ankara

Mesrutiyet Cad. Asunto Sk. No: 31/10 Kat: 4 06420 Media Luna Çankaya - Ankara / TurquíaLa dirección postal que ha compartido es en español y los trabajadores de la oficina de correos locales se confundirán y tememos que los dibujos animados no nos alcancen. ¿Podría cambiar la dirección a: '' Mesrutiyet Cad. Konur Sk. No: 31/10 Kat: 4 Kizilay 06420 CANKAYA - ANKARA / TURQUÍA ''

Gracias y mejores deseos,

martes, 4 de abril de 2017

"Marrugat" y "Farruqo", exposición en Córdoba a dúo

 Nuestro colaga "Marrugat" nos remite el cartel de la "exposición conjunta 
de Pepe Farruqo ("alumno") y yo mismo 
("maestro") en la Dipu de Córdoba, para la máxima difusión entre los fecoadictos, 
en especial en la web, y demás conocidos. 
Por si alguno pasa por la ciudad de Córdoba hasta el 30 de abril  

lunes, 27 de marzo de 2017

Cartel de "Humor Social XVII"

Queridos colegas,
comentaros que ya tenemos fecha para la exposición de este año de Humor Social “HOMBRE, HOMBRES POBRES: DESIGUALDAD”, será del 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2017. La reunión y comida conjunta será casi con toda seguridad (lo confiaré en breves días) el 18 DE MAYO, y el NOTARIO DEL HUMOR le será entregado este año a MADRIGAL.
Os envío copia del cartel de esta edición, ilustrado por Martirena.
Un fuerte abrazo y en unos días tendréis más información

Enrique Pérez Penedo


viernes, 17 de marzo de 2017

Convocatoria para el 44 Salón Internacional de Humor de Piracicaba


Já estão abertas as inscrições para o 44º Salão Internacional de Humor de Piracicaba.
As inscrições podem ser feitas por correios, em nosso endereço: Av. Maurice Allain, 454 – Engenho Central -Caixa Postal 12 – CEP 13.405-123 – Piracicaba SP BRASIL ou online, no formulário disponível em nosso site http://salaointernacionaldehumor.com.br/inscricoes-2017/ e o regulamento pode ser baixado pelo link: http://salaointernacionaldehumor.com.br/wp-content/uploads/2017/03/sidhp-regulamento-2017.pdf
O tema sugerido pela organização do evento para a edição é CriançaA criança que já exerce sua cidadania; a criança e suas perguntas difíceis aos adultos; os sonhos infantis; as crianças vítimas da guerra; a exploração do trabalho infantil;a criança como alegria do mundo; a criança e seus brinquedos e brincadeiras – são algumas abordagens para serem explorada

jueves, 9 de marzo de 2017

"World press Cartoon 2017" en Caldas de Rainha


O WORLD PRESS CARTOON tem em 2017 a sua décima segunda edição, depois de
superadas as restrições financeiras que nos obrigaram ao interregno de um ano.
A partir de agora, o WORLD PRESS CARTOON vai organizar o seu principal evento
na cidade das Caldas da Rainha, onde vão estar expostas obras dos melhores
cartoonistas do mundo! Manteremos os níveis de rigor e qualidade que são a
marca identitária desta organização, com a estrutura de prémios monetários
das últimas edições, incluindo um Grand Prix de 10 000 euros. Distinguir, expor,
divulgar e premiar os melhores desenhos publicados na imprensa mundial ao
longo de um ano continua a ser a nossa missão. Caricaturas, cartoons editoriais e
desenhos de humor que fazem a história de todo um ano, obras que nascem em
diferentes culturas onde os cartoonistas retratam o andar do Mundo com as suas
armas de eleição: a ironia e um olhar crítico. Para facilitar o julgamento do júri e
garantir qualidade e rigor à selecção final, é fundamental que os autores leiam
com atenção o regulamento e apresentem as suas obras em conformidade com
as normas que ele estabelece. Um salão universal exige participação universal
e regras claras e iguais para todos. Porque o WORLD PRESS CARTOON procura
reunir o melhor da produção internacional de desenho de imprensa de cada
ano, este é um encontro a que os cartoonistas profissionais não devem faltar!
1. NATUREZA E ÂMBITO DO SALÃO
a) O World Press Cartoon integra três grandes áreas: cartoon editorial, caricatura e desenho
de humor.
b) O World Press Cartoon não é um salão temático. O objectivo é distinguir os melhores
trabalhos criados e publicados em 2016.
c) Na categoria de CARTOON EDITORIAL consideram-se todos os trabalhos que versem
questões e acontecimentos da actualidade.
d) Na categoria de CARICATURA consideram-se os trabalhos de caricatura em sentido estrito,
sendo exclusivamente admitidos retratos humorísticos.
e) Na categoria de DESENHO DE HUMOR consideram-se todas as obras que versem te- mas
sem relação directa com a actualidade.
f ) Os autores são livres de apresentar a concurso os trabalhos que considerarem de melhor
nível mas, obviamente, as personagens, temas e acontecimentos de leitura mais universal são
os mais adequados a um salão internacional destas características.
2. EXPOSIÇÃO
a) A exposição das obras seleccionadas e a cerimónia de entrega de prémios terão lugar no
Verão de 2017, no CCC – Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha.
3. ADMISSIBILIDADE
a) Só são admitidos a concurso os originais dos trabalhos.
b) As impressões de qualidade de obras elaboradas por técnicas digitais ou mistas serão
consideradas originais quando assinadas pela mão do autor, com a condição de estar expressa
na ficha de inscrição a descrição das técnicas e software utilizados.
c) No caso de serem apresentados a concurso obras elaboradas por técnicas digitais ou mistas é
obrigatório anexar os respectivos ficheiros digitais, em CD, DVD ou USB flash drive.
d) O formato das obras não pode exceder a medida standard europeia A3: 420 x 297 mm.
e) Cada cartoonista poderá submeter a concurso um original por cada uma das áreas do salão:
cartoon editorial, caricatura e desenho de humor.
f) É condição indispensável de admissibilidade que os trabalhos tenham tido sido publicados,
originalmente, entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2016 em jornais e revistas de
periodicidade regular e venda ao público.
g) Para fazer prova da condição expressa na alínea anterior, cada original deve ser acompanhado
da página inteira da publicação respectiva, em que a data e título do jornal ou revista sejam
visíveis (não são aceites recortes, colagens, fotocópias ou impressões digitais das publicações).
h) O autor deve anexar o cabeçalho do jornal ou revista em que foram publicados os trabalhos
concorrentes, com dimensão e qualidade que permita a sua reprodução.
i) Se o original tiver título, legenda ou outros dizeres, os mesmos deverão ser obrigatoriamente
traduzidos para inglês e incluídos na etiqueta que acompanha o original.
j) As obras devem ser recebidas no secretariado da organização até 15 de Março de 2017.
4. EMBALAGEM
a) Os trabalhos devem ser enviados em embalagem plana, entre dois cartões rígidos.
b) Na embalagem, bem visível, deve estar a menção: “SEM VALOR COMERCIAL”.
5. IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E AUTORES
a) A cada trabalho enviado deve corresponder uma ficha de inscrição e de identificação da
obra, colada no verso do original.
6. JÚRI
a) O júri será constituído por cinco membros, entre os quais o director do salão, que o preside.
b) A organização do World Press Cartoon, sob direcção do presidente do júri, seleccionará os
originais que integrarão a exposição e o respectivo catálogo.
c) Ao júri compete a atribuição dos prémios e menções honrosas.
d) As decisões do júri são tomadas por maioria e inapeláveis.
7. DEVOLUÇÃO
a) Todos os trabalhos que cumpram as condições de admissibilidade serão devolvidos aos
autores, integrem ou não a exposição, com excepção das obras premiadas.
b) As obras expostas serão devolvidas após a exposição principal nas Caldas da Rainha e
subsequentes exposições itinerantes.
c) As impressões digitais não serão devolvidas.
d) O autor deverá indicar na ficha de inscrição a sua morada completa com rua, cidade, código
postal e país.
e) Para efeitos de devolução de originais e remessa de catálogos, não são aceites endereços na
forma de apartado ou caixa postal.
8. CATÁLOGO
a) Os participantes com trabalhos seleccionados receberão um exemplar do catálogo do salão.
9. DIREITOS DE AUTOR
a) O acto de inscrição de uma obra implica automaticamente a cedência dos respectivos
direitos de reprodução para fins não comerciais.
b) A atribuição de um prémio ou de menção honrosa a uma obra implica a cedência automática
à organização do World Press Cartoon de todos os direitos de autor a ela inerentes.
10. PRÉMIOS
a) No total serão atribuídos 10 prémios de acordo com a seguinte estrutura:
GRAND PRIX € 10 000
CARTOON EDITORIAL CARICATURA DESENHO DE HUMOR
1º Prémio € 3000 1º Prémio € 3000 1º Prémio € 3000
2º Prémio € 2000 2º Prémio € 2000 2º Prémio € 2000
3º Prémio € 1000 3º Prémio € 1000 3º Prémio € 1000
b) Entre todas as obras a concurso nas diversas áreas, o World Press Cartoon premiará o
melhor trabalho com um Grand Prix de 10 000 euros.
c) O Grand Prix será escolhido entre os primeiros prémios das três modalidades do salão.
d) O autor distinguido com o Grand Prix receberá exclusivamente o valor atribuído a esse
prémio, não acumulando com o valor do 1º Prémio da categoria que venceu.
e) O valor de prémio está sujeito ao imposto legal em vigor no momento da sua atribuição.
f ) De acordo com a apreciação feita da qualidade dos trabalhos a concurso, o júri poderá
não atribuir a totalidade dos prémios previstos.
g) Os prémios são simbolizados por troféu e autenticados por diploma.
h) Os nove premiados serão convidados a participar na cerimónia da entrega de prémios
que decorrerá nas Caldas da Rainha no início do Verão de 2017.
i) O júri poderá ainda distinguir outros trabalhos com menções honrosas que serão
simbolizadas por medalha e autenticadas por diploma.
j) As obras premiadas e as distinguidas com menções honrosas tornam-se propriedade da
organização do World Press Cartoon.
l) Serão também emitidos diplomas distinguindo os órgãos de informação que publicaram
as obras premiadas.
k) Todos os autores com trabalhos seleccionados para a exposição e catálogo receberão
certificados de participação no salão.
envie os seus trabalhos para
Concurso Internacional World Press Cartoon
AP. 1179 EC Picoas 1050-001 Lisboa – Portugal
para Express Mail, TNT, DHL, Fedex, UPS, etc. usar:
Concurso Internacional World Press Cartoon
Av. Ressano Garcia, 36 ,1º Dº 1070-237 Lisboa Portugal
data limite de recepção: 15 de Março de 2017
WORLD PRESS CARTOON CALDAS DA RAINHA 2017
viernes, 3 de marzo de 2017

"XXV Rassegna Internazionale di Satira ed Umorismo", en Trento

Tema
CULTURE
Partecipazione
Possono partecipare artisti italiani e stranieri a partire
dall’ età di 16 anni.
Ogni partecipante può presentare al massimo 3 opere,
non premiate o segnalate in altri concorsi.
Linguaggi
Satira, umorismo e illustrazione formato A4-A3.
Fumetto max 2 pagine formato A4-A3.
Invio delle opere
Le opere dovranno pervenire in formato digitale a:
info@studioandromeda.net e le immagini dovranno
avere una risoluzione minima di 300 dpi formato jpg o
Note importanti: le immagini spedite via e-mail
devono essere max 5MB, per immagini di dimensione
superiore utilizzare www.wetransfer.com.
Scadenza
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre
il 19 marzo 2017.
Selezione delle opere
La giuria internazionale selezionerà le opere che
verranno esposte nella mostra, pubblicate sul cata-
logo online e spedito in pdf agli autori selezionati.
I tre autori premiati saranno ospitati a carico dello
Studio d’Arte Andromeda nei tre giorni dell’ inaugu-
razione.
Premi
1° premio € 1000,00
2° premio € 700,00
3° premio € 500,00
Premio speciale fumetto € 300,00
Premiazione e Mostra
La premiazione e l’inaugurazione avverranno nel mese
di ottobre 2017.
Diritti sulle opere
Gli autori, partecipando al concorso, cedono il diritto
non esclusivo di pubblicazione delle opere su qualsiasi
Andromeda senza nulla pretendere come diritto
d’autore.
Form da compilare e inviare a:
info@studioandromeda.net
Nome
Cognome
Nato a Il
Nazionalità
Residente a
Indirizzo
Tel/Cell
E-mail
Sito
1) Titolo opera
2) Titolo opera
3) Titolo opera
Studio d’ Arte Andromeda - Via Malpaga 17 - 38122 Trento (Italia) - info@studioandromeda.net
XXV Rassegna Internazionale di satira ed umorismo 2017
BANDOjueves, 2 de marzo de 2017

"El dinero" tema del concurso "XIX Open Internaciona"l, en Polonia

La Sociedad de partidarios de Actividades Culturales "Debut" y el de Silesia y la Biblioteca Pública Municipal en Zielona Gora (Polonia) cordialmente invitan a participar en el concurso XIX Open Internacional de dibujos animados. Este año el tema es - Dinero 

Se adjuntan las reglas para el concurso y el formulario de inscripción.

Atentamente,

La Sociedad de debut,
El Dr. Robert Rudiak, Presidente
7º Cartoonale "De Geus" 2017

CULTURELE VERENIGING

‘DE GEUS’

Afdeling van Curieus

7°CARTOONALE ‘DE GEUS’

2017

The cultural association ‘De Geus’ in Lebbeke, Belgium organises every two years a cartooncontest.

The cartoons must be sent at the latest the 20th of august 2017

A selection of the cartoons will be exposed in art-gallery ‘De Fontein’ in Lebbeke on the 13th, 14th ,15th, 21th and on the 22th of October

Every person older than 18 years may participate.

THEME: MAN AND WATER (in nature, pollution, leisure, …)

Prizes: 1st prize 800 Euro, 2nd prize 400 Euro, 3d prize 200 Euro, 4th prize 150 Euro, 5th prize 150 Euro

Informations:
Clement Vlassenroot, Duivenkeetstraat 16, 9280 Lebbeke , Belgium (tel. 052/41.13.18)
Rules:
www.curieusdegeus.be